مجله انجمن علوم صوتی ایران- فایل‌های ارسالی مورد نیاز توسط نویسنده
فایل‌های ارسالی مورد نیاز توسط نویسنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/1 | 
رعایت موارد ذیل توسط نویسنده/نویسندگان محترم الزامی است:
  • فایل کامل مقاله به همراه نام، رایانامه و شماره موبایل تمامی نویسندگان و هم‌چنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه‌بندی  jel
  • فایل کامل مقاله بدون نام نویسندگان و هم‌چنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه‌بندی jel
  • تکمیل فرم تعارض منافع و بارگذاری آن در قسمت پیوست‌ها
  • تکمیل فرم تعهد و بارگذاری آن در قسمت پیوست‌ها
  • تأییدیه ایرانداک از سامانه همانندجوی ایرانداک
  • دریافت فرم تعارض منافع
نشانی مطلب در وبگاه مجله انجمن علوم صوتی ایران:
http://joasi.ir/find-1.69.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب