یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 2 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 12-1402 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 1 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 6-1402 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 2 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 12-1401 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 1 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 6-1401 - شماره پیاپی : 18) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 2 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 17) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 1 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 6-1400 - شماره پیاپی : 16) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 2 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 15) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 1 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 14) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 2 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران پاییز و زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 13) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 1 (دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله

   
[ 0-5 از 11   بعدی ]