آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 0 17 1 15 221
پذیرفته شده 0 15 1 13 181
رد شده 0 2 0 2 40
نرخ پذیرش 0 88% 100% 87% 82%
نرخ عدم پذیرش 0 12% 0% 13% 18%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 154.03 134.49 152.38 175.75
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 80.04 0 73.1 71.34

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 13 1 12 169
كاربردي 0 2 0 1 12
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 2,466 0 1,723 708,327
دریافت فایل مقالات 0 976 0 699 172,622

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 25 12
مقالات دارای دو نویسنده: 79 62
مقالات دارای سه نویسنده: 76 59
مقالات دارای چهار نویسنده: 36 29
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 18 17

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه تربیت مدرس 87 26
23
دانشگاه شهید چمران 47 20
18
دانشگاه علم و صنعت ایران 33 16
11
دانشگاه شاهد 33 9
6
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 20 9
6
دانشگاه صنعتی شریف 19 8
8
دانشگاه تهران 18 7
3
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 18 8
8
دانشگاه فردوسی 15 5
5
موسسه تحقیقات آب 15 4
4
دانشگاه صدا و سیما 14 7
5
دانشگاه شهید بهشتی 12 4
3
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 11 5
3
دانشگاه گیلان 9 3
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 4
4
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8 3
2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 8 3
2
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 7 2
2
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 7 3
3
دانشگاه مازندران 6 4
4
وزارت نیرو 5 1
1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5 3
3
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 5 2
2
آزمایشگاه تحقیقاتی فروصدا 5 4
2
دانشگاه بین المللی امام خمینی 4 1
1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 4 1
1
دانشگاه پیام نور تهران 4 2
2
دانشگاه صنعتی سهند 4 2
2
دانشگاه شیراز 4 2
2
دانشگاه هوایی شهید ستاری 4 2
2
دانشگاه صنعتی قم 3 2
2
بیمارستان شهیدرجایی 3 1
1
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی 3 1
1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3
دانشگاه پدافند هوایی 3 1
1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 1
1
گروه مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین الملل امام خمینی 3 1
1
دانشگاه خوارزمی 3
سازمان تحقیقات 3 1
دانشگاه علم وصنعت ایران 3 1
دانشگاه یزد 3 1
1
دانشگاه شریف 3 1
انجمن مهندسی صوتیات ایران 2 1
1
دانشگاه کاشان 2 1
دانشگاه بقیه ا.. 2
دانشگاه صنعتی همدان 2 2
2
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 2 1
1
دانشگاه جامع امام حسین 2
دانشگاه آزاد اسلامی آباده 2 1
دانشگاه صنعتی بیرجند 2 1
1

بروزرسانی: 1403/3/15