فهرست داوران

1403
1 - آقای جابر رگنی لموکی - دانشگاه فردوسی مشهد
2 - دکتر حیات ا... اداوی - پژوهشگاه هوافضا
1402
1 - دکتر سعید رضا مساح - Iran University of Science and Technology
2 - دکتر محمدجواد جنتی - دانشگاه علم و صنعت ایران
3 - دکتر روح الله طالبی توتی
4 - دکتر محمدرضا خلیل آبادی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5 - پروفسور سید حجت اله مومنی ماسوله - دانشگاه شاهد
6 - دکتر علیرضا محمدکریم - دانشگاه علوم پزشکی آجا
7 - دکتر علی نوری - دانشگاه هوایی شهید ستاری
8 - دکتر مسعود بحرینی مطلق
9 - خانم زینب هرمزی مقدم
10 - دکتر سید ابراهیم موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
11 - دکتر حسن مولادوست
12 - دکتر مهدی فلاح - دانشگاه مازندران
13 - دکتر حسین میلانی مقدم - دانشگاه مازندران
14 - دکتر امین اله مه ابادی - دانشگاه شاهد
15 - دکتر فهیمه بهزادی
16 - دکتر بهروز شهریاری - استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک
17 - دکتر معصومه پورصادق - دانشگاه صدا و سیما
18 - دکتر ارسلان پناهی - سازمان بنادر و دریانوردی
19 - خانم مریم عزیزی - شهید چمران
20 - دکتر احمدرضا ایوبی - علوم و فنون هوایی شهید ستاری
21 - دکتر حیات ا... اداوی - پژوهشگاه هوافضا
22 - دکتر m_jafari جعفری - دانشگاه شهید بهشتی
23 - دکتر mrelhami الهامی - دانشگاه امام حسین
24 - دکتر حسین امیری - سازمان انرژی اتمی
25 - دکتر مصطفی باغانی - دانشگاه تهران
26 - دکتر مجید بنی اسدی - دانشگاه تهران
27 - دکتر محمدمهدی صالحی - دانشگاه علم و صنعت ایران
28 - دکتر علیرضا رمضانی - پژوهشگاه فضایی ایران
29 - دکتر رضا مردانی
30 - دکتر رحیم علیزاده - دانشگاه شاهد
31 - دکتر رضا حسین زاده اصل - دانشگاه تهران
1401
1 - دکتر سعید رضا مساح - Iran University of Science and Technology
2 - دکتر محمدجواد جنتی - دانشگاه علم و صنعت ایران
3 - دکتر عفت سلیمانی - تربیت مدرس
4 - دکتر محمد اکبری نسب - دانشگاه مازندران
5 - خانم زینب هرمزی مقدم
6 - دکتر سید ابراهیم موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
7 - سکینه شکوهیان - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر عباس غفاری - هنر اسلامی تبریز
9 - دکتر عباس اسدزاده - دانشگاه امام حسین (ع)
10 - دکتر ارسلان پناهی - سازمان بنادر و دریانوردی