سال 7، شماره 1 - ( دو فصل‌نامه انجمن مهندسی صوتیات ايران بهار و تابستان 1398 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
داوران شماره بهار و تابستان 1398
ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان ردیف نام و نام‌خانوادگی سازمان
1 مهدی دائمی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 15 اباذر حاج نوروزی تهران، دانشگاه شاهد
2 احسان سلکی تهران، آزمایشگاه تحقیقاتی فروصدا 16 حمید بهنام تهران، دانشگاه علم و صنعت
3 منیژه مختاری دیزجی تهران، دانشگاه تربیت مدرس 17 مجید جدیدی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی
4 امیر اخوان بی تقصیر اصفهان، دانشگاه صنعتی 18 سارا درباری تهران، دانشگاه تربیت مدرس
5 احمد امجدی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 19 سید حجت اله مومنی ماسوله تهران، دانشگاه شاهد
6 محمد طیبی رهنی تهران، دانشگاه صنعتی شریف 20 قاسم کاوه ای تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی
7 سید ابراهیم موسوی اهواز، دانشگاه شهید چمران 21 اکبر قاسمی یکلنگی تهران، دانشگاه تربیت مدرس
8 سعیدرضا مساح تهران، دانشگاه علم و صنعت 22 مصطفی محمودی تهران، دانشگاه امیرکبیر
9 علی نوری تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری 23 سید احمد کتابی دامغان، دانشگاه دامغان
10 عفت سلیمانی تهران، دانشگاه تربیت مدرس 24 فاطمه ابراهیمی بیرجند، دانشگاه بیرجند
11 افشین محسنی آراسته تهران، دانشگاه آراد تهران شمال 25 سید مهدی بیضایی رفسنجان، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
12 محمد اکبری نسب مازندران، دانشگاه مازندران 26 حامد سعیدی گوگرچین تهران، دانشگاه علم و صنعت
13 مجید واعظ زاده تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 27 رضا افضلی تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
14 عبداله مرتضی علی تهران، دانشگاه الزهرا      

Export as: HTML | XML | RSS