Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Acoustical Engineering Society of Iran

مجله علمی-پژوهشی انجمن lمهندسی صوتیات ایرانVolume 4, Number 1 (2016-9)


Optimization of sound transmission loss of a composite rectangular plate with infinite baffle
بهینه‌سازی افت تراگسیل صدای ورق مرکب با سپر صوتی نامتناهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of improvement methods of sound absorption in 5083 aluminum foams
بررسی روش‌های بهبود جذب صدا در فوم‌ آلومینیوم 5083
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical investigation of flat plate trailing edge configuration effects on the flow behavior using large eddy simulation approach
مطالعه عددی اثرات شکل لبه‌های حمله و فرار بر پدیده‌ هواصوتی جریان حول صفحه تخت با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sound pressure level, the personnel’s knowledge and their attitude over noise pollution in one of the educational hospitals of Zahedan
ارزیابی تراز فشار صدا، میزان آگاهی و نگرش کارکنان از آلودگی نوفه در یکی از بیمارستان‌های آموزشی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the effects of long term and short term noise on spatial memory and locomotor activity of rat
بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of apex angle on acoustic absorption coefficient in perforated sheet with pyramidal geometry
بررسی تاثیر زاویه رأس هرم بر ضریب جذب صوتی ورق سوراخ‌دار با هندسه هرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Query-by-example music retrieval using genre recognition to speed up the performance
بازیابی موسیقی مبتنی بر نمونه‌ با کاربرد تشخیص ژانر جهت بهبود سرعت عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-3)


Modeling and empirical evaluation of noise reducers for low-frequency acoustical spectrum sensing system
الگو‌سازی و ارزیابی تجربی کاهنده‌های نوفه برای سامانه‌های حسگری طیفی پایین- بسامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing ultrasound effect on physical-chemical properties and evaluation sensory of marinated meat with lactic acid
بررسی اثر استفاده از امواج فراصدا بر برخی ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و حسی گوشت مارینادشده با اسید لاکتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of distortion product otoacoustic emissions amplitude shifts following exposure to noise
مطالعه جابجایی‌های دامنه گسیل‌های صوتی حاصل اعوجاج گوش در پی مواجهه با سروصدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ultrasound on the enzymatic hydrolysis of starch with alpha-amylase enzyme
بررسی تأثیر امواج فراصدا بر واکنش آوکافت نشاسته توسط آنزیم آلفا-آمیلاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two-dimensional investigation of the effects of three materials and regular geometry of seabed on low frequency sound propagation in marine environment
بررسی دو بعدی تأثیرات سه جنس و هندسه منظم بستر دریا بر انتشار صدا با بسامد پایین در محیط دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise effect on strain index of machinery women age (25-30 year) in gas supplies parts manufacturers
اثر مواجهه با نوفه 85 دسی‌بل و بالاتر بر شاخص کرنش کارگران ماشین‌کار زن (25 الی 30 ساله) در تولیدی‌های قطعات وسایل گازسوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination optimal gel dosimetry of the MAGIC-f and Tissue Mimicking composition using ultrasonic parameters in megavoltage energy
تعیین ژل دُزسنجی بهینه از ترکیب ژل‌های مجیک- اف و مقلِّد بافت با استفاده از پارامترهای فراآوایی در انرژی مگاولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the acoustical and vibrational response of stiffened steel plate opening wall in a RC room subject to blast
ارزیابی پاسخ صوتی و ارتعاشی اتاق بتنی با به‌کارگیری ورق‌های سفت‎شده با تسمه‌های فولادی بر روی دیواره‎ی بازشوی فولادی زیر بار انفجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-9)


(Technical Note) Design, manufacturing and testing of a low power helium standing wave thermoacoustic system for air-conditioning applications
(یادداشت فنی) طراحی، ساخت و آزمایش یک سامانه گرماصوتی موج ایستای هلیومی توان پایین برای کاربردهای تهویه مطبوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of noise exposure on sperm parameters (count, motility and viability) mice
بررسی اثر مواجهه صدا بر پارامترهای اسپرم (تعداد، تحرک و زنده ماندن) موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of infants cry sound using kernel sparse representation-based classifier
تحلیل صدای گریه نوزاد با استفاده از طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods
تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش‌های مبتنی بر هایپرترمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Signal to noise ratio improvement in coded excitation medical ultrasound imaging in the presence of frequency dependent attenuation
بهبود نسبت علامت به نوفه در تصویربرداری فراصدای پزشکی با تحریک کد شده در حضور تضعیف وابسته به بسامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of sound transmission through bi-layer functionally graded materials infinite cylindrical shell
تحلیل تراگسیل صدا از پوسته استوانه‌ایی نامتناهی دو-لایه از مواد مدرج تابعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A hybrid localization method for near and far-field acoustical sources
یک روش ترکیبی مکان‌یابی منابع صوتی برای کاربرد‌های میدان دور و نزدیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and evaluation of acoustic-communication synchronization method for shallow-water long-range applications
روش هم‌گاه‌سازی رقومی در مخابرات صوتی داده‌های زیر آب برد بلند (10 کیلومتر) دریاهای کم‌عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-3)


Evaluation of health effects of exposure to whole body vibration in seated and standing metro passengers
ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن مسافرین نشسته و ایستاده در مترو تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of noise exposure on rat's hearing by distortion product otoacoustic emissions
بررسی تأثیر مواجهه با صدا بر شنوایی رت با استفاده از گسیل‌های صوتی حاصل اعوجاج گوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of all persian language vowels only with one word of target speaker
تولید تمام واکه‌های زبان فارسی با در اختیار داشتن تنها یک کلمه از گوینده هدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of aluminum alloy foam pore size on the sound absorption coefficient
بررسی اثر اندازه حفره‌های فوم آلومینیوم آلیاژی بر روی ضریب جذب صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the acoustical and vibrational response of a reinforced concrete safe room under air blast effects
بررسی پاسخ‎های صوتی و ارتعاشی اتاق ایمن بتنی زیر اثر انفجار در هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 121-velocity lattice Boltzmann method for acoustic cavitation simulation by GPU based parallel processing
الگوی شبکه بولتزمن دو- فازی 121- سرعتی برای شبیه‌سازی کاواک‌زایی صوتی با استفاده از پردازش موازی مبتنی بر واحد پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical investigation of aeroacoustic behavior of flow over tandem cylinders applying large eddy simulation approach
مطالعه عددی پدیده هواصوتی ناشی از جریان حول استوانه‌های پشت سر هم با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-9)


Effect of vibrational parameters on the stability of turning process in time domain
تأثیر پارامترهای ارتعاشی بر پایداری فرآیند تراشکاری در حوزه زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of low intensity ultrasound in order to promote H2O2signaling and production of secondary metabolites in suspension-cultured parsley (Petroselinum crispum L.) cells
کاربرد امواج فراصدا با انرژی پایین به منظور تحریک مسیر پیام‌رسانی هیدروژن ‌پراکسید و تولید متابولیت‌های ثانویه در یاخته‌های جداکشت جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on the regularity of wave intensity in ultrasonic bath and spherical reactor
بررسی میزان یکنواختی شدت موج در حمام فراآوایی و راکتور کروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of computational complexity of minimum variance beamforming in beam-space
کاهش پیچیدگی محاسباتی شکل‌دهنده پرتو کمینه واریانس در فضا-پرتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of influence of increasing the number of blades and using a duct in reducing the acoustic non-cavitatation noise of a submerged propeller
بررسی تأثیرات افزایش تعداد پره و استفاده از داکت در کاهش نوفه صوتی غیر-کاواک‌زا پروانه های مغروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting the axial stress applied on common carotid artery wall by using a consecutive ultrasonic image processing
استخراج تنش محوری وارد بر دیواره‌ی شریان کاروتید مشترک با استفاده از پردازش تصاویر متوالی‌ فراآوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical model of sound transmission through infinitely long thin cylindrical shells made of functionally graded materials (FGMs)
الگوی تحلیلی انتقال صدا از پوسته‌های استوانه‌ای اِف‌جی‌اِم با طول بی‌نهایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-3)


Real-time implementation of adaptive beam-forming in medical ultrasound imaging by means of GPU-parallel processing
پیاده‌سازی بلادرنگ شکل‌دهی پرتو وفقی در تصویربرداری فراصدای پزشکی با استفاده از پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جی‌پی‌یو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of doxorubicin and dual frequency (kHz-MHz) ultrasound waves exposure on the adenocarcinoma tumor growth
بررسی تأثیر دوکسوروبیسین با تابش امواج دوگانه فراصدایی کیلوهرتزی و مگاهرتزی بر رشد تومور آدنوکارسینوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of simultaneous formaldehyde vapor and noise exposure on sperm parameters and pituitary-gonadal axis in adult male mice
تأثیر مواجهه همزمان بخارات فرمالدئید و صدا بر محور هورمونی هیپوفیزی - گناد و پارامترهای اسپرم در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of acoustic cavitation using subharmonic spectrum analysis
آشکارسازی حفره‌سازی‌های صوتی با استفاده از تحلیل طیف ساب‌هارمونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A large eddy simulation approach to numerical simulation of acoustic field formed by jet injection into a cross flow
شبیه‌سازی عددی میدان صوتی ناشی از تخلیه جت در جریان عرضی با استفاده از روی‌کرد شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrodynamics, Hydroacoustics, Noise, Submerged propeller, Kirchhoff’s method, Sound propagation
یک الگوی شبکه- بولتزمن برای شبیه‌سازی انتشار امواج غیرخطی فراصدا در محیط سیال دارای تضعیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical analysis of acoustic noise propagation from a submerged marine propeller
تحلیل عددی انتشار نوفه صوتی از پروانه دریایی مغروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles